Language

Select Wisdom Brand
 

UMUSI MUKURU W’IMITSIMA ITAMBIWE

Ref: Leviticus 23:10–14

UMUSI MUKURU W’IMITSIMA ITAMBIWE

Abalewi 23:10- 14 ; Kuvayo 23:14-17

Ijambo ngenderwako : "Imana, Data wa twese, muyishimire muri vyose, mw’izina ry’Umwami wacu Yesu Kristo" Abanyefeso 5:20

I. Intagamarara.

Mu misi mikuru y’Abisirayeli, harimwo imisi mikuru yo kwimbura:

1. Uw’imitsima itambiwe canke Pasika. Kuv. 23:15 Mwiyinga ryakurikira Pasika carazira kurya imitsima (Imikate) irimwo umwambiro. Kuri uwo musi batanga ibimazi vy’ivyeze, ibitungwa n’ibinyobwa.

2. Uwakabiri wari umusi wo gusoroma ivyeze ubwambere canke pentekoti : Kuv. 23:16 Kuva kumusi wa Pasika, baharura amasabato ane ; ku musi ukurikira bagategura uyu musi mukuru. Barawita umusi mukuru w’amayinga. Bafata imitsima ibiri ikitwa ishikanwa ryo kuzunguza, bakazana n’imyagazi idwi hamwe n’ibinyobwa bigatongorwa. Bikaba ishikanwa kuvyeze ubwambere. Abal. 23:17-18 . Uyu musi wa Pentekoti witwa umusi wo gukorana kwera ; ntagikorwa kiruhisha bakora. Bama banezerewe n’imiryango yabo.

3. Umusi mukuru wa gatatu mu mwaka wari uwo kwimbura ivyeze vyose canke uwamahema. Abal. 23:34. Muri iki gihe co kwimbura, Imana iha Mose itegeko Abal. 23:22 « Kandi ni mwimbura ivyimburwa vyo mu gihugu canyu, ntimuzoherengeteze gose gushwabura ivyo ku rubibe rw’imirima yanyu ; kandi ntimuzohumbe udusigarira tw’ivyo mwimbuye ; muzobisigarize aboron’abanyamahanga ; ndi Uhoraho Imana yanyu » Mbe abizera baracabikurikiza?

II. Igihugu casezeranywe.

Igihe bari hafi yo kwinjira mu gihugu c’isezerano, Mose yaribukuje Abisirayeli ibiranga igihugu bagiye kwinjiramwo : igihugu c’amata n’ubuki, cuzuye

ivyamwa vyinshi biryoshe, himburika cane kandi imvura irwa mu gihe cayo ; amasho akarwira. Ibi ryari isezerano ryogumaho mugihe bemeye kuguma mu nzira y’ubugororotsi. Vyanditswe mu Gusub. 11:13-15

Bamaze kwinjira i Kanani, basanze ari ahantu hamera kandi himburika cane. Niho Uhoraho yashinga imisi mikuru ijanye n’ibihe vyo kwimbura kugira baze bame bemera ko Uhoraho ariwe atanga umwimbu mu mirima no mu bworozi. Ibi vyotumye bahora bamuha icubahiro, no muribo abatunzi n’abakene bakubahana. Kubw’ivyo, Uhoraho nawe akabarindira igihugu inzara, abansi n’ibiza. Icubahiro kikaguma ari ic’Imana ihoraho.

Muri iri yinga rya Pasika, ariyo misi mikuru w’imitsima itambiwe, Abantu bose barakubura inzu zabo bagakuramwo ikijanye n’umwambiro cose. N’umunyamahanga ntiyemererwa kukirya. Iki cari ikigereranyo cerekana ko ugukizwa ariko gukuraho umwambiro wa kera ; kuzoshoboka nyuma yo gupfa no kuzuka kwa Kristo. I Kor. 5:7 « Nuko ni mukureho umwambiro wa kera, kugira ngo ribe irobe rishasha. » umuntu ataraheba ivyaha vya kera, nta vyizigiro vyo kuzobona Umwami Yesu.

III. Amashikanwa.

Mu gihe abantu baba bararimye, bakorora bikagenda neza. Ababa bamaze kweza imirima, ntawemererwa kugira ico arya uwo musi utarashika. Abandi bazozana umushuzo ku musi mukuru wa Pentecote. Umuherezi yarawufata akawuzunguza hajuru y’igicaniro. Abal. 23:14. Uwaba akoze ibi, yaba yemeje ko vyukuri Uhoraho ariwe amuhaye kweza. Muri iki gihe abantu bose basabwa kuba banezerewe imbere y’Uhoraho. Ni icerekana ko ugutanga kose mw’ishengero ; bikwiye gukorwa n’umunezero, hakaba gusenga.

IV. Gushira mu ngiro.

Ni kenshi abantu biki gihe ca nyuma batibuka gushima no mugihe bariko barimbura ivyeze ngo babishikanire Imana ku vyeze ubwa mbere n’ibigiracumi ngo babe bayihaye icubahiro. Iki nico catumye ubukene n’inzara birwira mu mihana myishi. Kandi bene aba bantu, ntibasiba kwidodomba no kwagiriza Imana ko itumva amasengesho yabo. Birakwiye ko wibuka ko biri muvyo uzohemberwa ni wagera mw’ijuru.

Umusi mukuru w’imitsima itambiwe, wakurikirwa n’umusi mukuru wa Pentekoti. Iki ni icerekana ko umuntu wese akwiye gukuraho umwambiro wa kera akabona kwinjira mu musi mukuru wa Pentekoti aho inkomezi za Mpwemu Yera zimanuka zikakuzura, ugasigara ushingira intahe Yesu Kristo uri umwigishwa muzima.

Iyumvire ko umusi mukuru w’imitsima itambiwe ushitse uyu musi ; uce wihana ivyaha vya kera hanyuma witege umubatizo wa Mpwemu Yera. Birashoboka niyo wahaguruka ugasenga

Add a Comment


We hope this resource blessed you. Our ministry is EMPOWERED by your prayer and ENABLED by your financial support.
CLICK HERE to make a difference.