Language

Select Wisdom Brand
 
ICAHA N’IKI ? (Yohana 8:21-25)

ICAHA N’IKI ? (Yohana 8:21-25)

Series: Yohana (John)
Ref: John 8:21–25

ICAHA N’IKI ?

Yohana 8:21-25.

Ijambo ngenderw : « Bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw’Imana » Abaroma 3:23

I. Inkomoko…y’icaha. Icaha ca mbere tuzi cakorewe mw’ijuru. Lusiferi, umumalayika akomeye, yatwaye inda yo kwipfuza kungana n’Imana, niko gutanguza intambara mw’ijuru. Ivyah. 12:7 « Mw’ijuru havyuka intambara ; Mikayeli n’abamarayika biwe barwnya ca gisato.igisato kirwanana n’abamarayika baco. » Lusuferi aratsindwa bimuviramwo gutakaza ikibanza ciwe mw’ijuru. Yahindutse uwo Bibiliya yitwa Dayimoni, umubeshi, canke Satani, umwansi.

Icaha ca mbere cakorewe kw’isi kivugwa mu nkuru y’Itangiriro 3. Aho Adamu yakora icaha co kutumvira akarya ku giti Imana yamubujije. Umuntu aba abaye umunyavyaha, ivyago n’urupfu bironka ikibanza. Nico gituma tugifite amazu y’amabohero, ibitaro vy’abarwaye, amatongo y’abapfuye, ibigandaro, …. Siko Imana yari yarabiteguye.

II. Ibikorwa vy’abantu bibatandukanya n’Imana.

A. Icaha

 

Soma Zab. 51:1-7. Ijambo rya mbere ry’igiheburayo Dawidi yakoresheje mukuvuga ivyo yakoze ni ‘Hatah’. Umurongo wa 3, risobanurwa ko ari icaha (“ icaha canje cama imbere yanjeˮ). Iki gisigura guhusha intumbero. Dawidi yari ajejwe gucungera abantu Imana yamuhaye kuganza, ariko niwe yatanguye kubasambanya, yongera yica n’abasoda biwe kubera icaha yakoze. Yahushije intumbero. Ica yarajejwe gukora sico yakoze. Bibabaza Imana.

•Dawidi nk’umusore yari yarize gukoresha itopito. Nta nkeka iyo agerageje kurasa hama agahusha icatumbereye, umwe mubagenzi biwe yarashora kuvuga n’ijwi rirenze ngo : “raba ingene uhushije intumbeo kandiˮ.

•Yibutse yuko ari umuntu yagiriwe nicaha gikomeye, kumbure yaraboroze avuga ati : “yoooh Mana, wandemeye ibintu bihambaye cane kurusha ubusambanyi, akaborerwe n’ukwica. Vyagenze gute ngo mpushe intumbero?ˮ.

•Nimba uruwokwihana icaha cawe, utegerezwa guhitamwo k’uvuga nka Dawidi uti : “ icaha canje ni kibi cane. Natakaje intumberoˮ.

Ntuba uratura vy’ukuri igihe utaragera ahantu wemanga ibikwagira. Utegerezwa kwemeranya n’Imana ko utsinzwe kandi ko atavyireguro ugiraˮ.

B. Igicumuro

 

Zab. 51:1b “usibanganye ibicumuro vyanje ˮ Mugiheburayo, Pasha, risobanurwa ngo ibicumuro, risigura “ukutumvira n’ibigirankanaˮ. Igicumuro ni ico kibi cose ukorera ubizi neza ko uriko ukora ikibi Imana yanka. Ubirengako ubizi kandi uvyibuka.

Ico Dawidi yakoze nticari isanganya. Yarazi kwariko akora ibibi. Yarazi ivyagezwe vyabuza ubusamabanyi n’ubwicanyi. Yararenze abikora n’ibigirankana hama ararenga amabwirizwa y’Imana. Ntambabazi yarafise.

Ugutakamba kwa Dawidi kwasaba Imana ngo isibanganye ibicumuro vyiwe. Irivuga “gusibanganyaˮ risigura “kwezaˮ. Dawidi yariko asaba Imana ngo imuharire kandi ngo yibagire ivyaha vyiwe. Ibi nivyo bigaragara igihe wihanye ivyaha vyawe hama ukaza mukwizera kuri kristo.

C. Ikigabitanyo

 

Zab 51:2Unyuhagire rwose ukugabitanya kwanje, unyoze icaha canjeˮ.

Iri jambo riva mw’ijambo ry’ Igiheburayo ‘awon’ risigura uburyarya.

Umwami Dawidi yamye ar’umuntu yuzuye ubwibone bw’ukugororoka. Kumbure yarashobora kwibwira ati : “sintunganye, ariko nd’umuntu mwiza. Nja mw’ishengero imisi yose kandi ngatanga ibimazi. Nd’ umuvyeyi mwiza kandi umuntu akora imirimo w’umunyakuri. Nipimye n’abandi, noronka amanota meza caneˮ. Bwari uburyarya kuko ivyaha vyari mu mutima wiwe vyari ibisesema. Niho uburyarya bwiwe bumaze kugaragara, Yategerezwa kwibona nk’uwutsinzwe.

Icaha ciwe cari nk’umwanda mwinshi, warukenewe gukurwaho. Nico catumye asaba Imana ngo imweze.

III. Gushira mu ngiro Mu Baroma 6:23, Imana ivuga icese ko ingero y’icaha ari urupfu. Urupfu nirwo rukwiriye uwakoze ivyaha. Imigenderanire yari hagati y’Imana nawe iba ihagaze. vya bihe vy’umunezero, vyo kuvugana kwa se n’umwana wiwe biba vyahagaze. Iyo migenderanire ntishobora kugaruka imbere yuko ico caha cihanwa ngo kibabarirwe. Iyo twatura ivyaha, Imana ni iyo kwizigirwa kandi igororoka kutubabarira no kudushitsako ubugororotsi bwose.

Yesu Yemeye kwikorera ivyaha vyawe k’umusalaba i Gologota. Niba hari icaha arico mw’ibanga canke ico n’abantu bandi bazi ; fata akanya usenge Yesu araguharira ubu nyene.

Add a Comment


We hope this resource blessed you. Our ministry is EMPOWERED by your prayer and ENABLED by your financial support.
CLICK HERE to make a difference.